W celu sprawdzenia jako¶ci naszych wyrobуw proponujemy Paсstwu zamуwienie prуbek. Prosimy o podanie nastкpuj±cych informacji:

- nawy firmy,

- zakresu dziaіalno¶ci, np: produkcja maszyn, agencja reklamowa, itp.,

- dane kontaktowe wraz z adresem pod ktуry mamy wysіaж prуbki.

 

Skіadaj±c zapytanie ofertowe waїnymi dla nas informacjami s±:

- wielko¶ж tabliczki,

- ilo¶ж sztuk.

 

Ceny tabliczek uzaleїnione s± od ich wielko¶ci i ilo¶ci zamуwieс. Przy staіej wspуіpracy proponujemy korzystne warunki rozliczeс.

 

Tabliczki wysyіamy kurierem pod adres wskazany przez klienta.