Wychodz±c naprzeciw coraz wyїszym wymaganiom technologicznym i estetycznym proponujemy Paсstwu  kolorowe tabliczki znamionowe ze zmiennymi danymi. Produkt ten pozwala na wyeliminowanie etapu znakowania tabliczek znamionowych oraz daje moїliwo¶ж drukowania zmiennych kodуw kreskowych identyfikuj±cych dan± maszynк lub przedmiot. Wyrobienie pieczątki firmowej Łódź pozwalaj± na umieszczenie Paсstwa znaku firmowego co niew±tpliwie wpіywa na odbiуr estetyczny tabliczki.

 

Proponowane przez nas tabliczki charakteryzuje:
• estetyczny wygl±d i kilkakrotnie wiкksza trwaіo¶ж od tabliczek na zwykіym aluminium;
• wysoka trwaіo¶ж powierzchni, cięcie wodą stali Łódź;
• odporno¶ж na promienie sіoneczne UV, temperaturк;
• odporno¶ж na rozpuszczalniki, rуїnego typu oleje, smary, roztwory kwasуw i zasad itd.;
• nie utlenianie siк aluminium w warunkach szkodliwych.

 

Szczegуіow± specyfikacjк tabliczek na aluminium anodowanym znajdziecie Paсstwo tutaj